B – La vida cultural i recreativa a la Terrassa d’ahir, 1875-1931


La vida cultural i recreativa a la Terrassa d’ahir, 1875-1931
Plans i Campderrós, Lourdes
Fundació Torre del Palau
Terrassa, 2000


  Núm. d’ordre intern: B-0030