Boxó, Josep


s.XVIII – XIXProfessor de música.
APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE
JOSEP BOXÓ
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

– “acreditado professor de música, establecido en Barcelona en 1792”
.
 
Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 42
Madrid, 1881